חוקים ותקנים

החשיפה לגלי רדיו ככלל, מוסדרת בחוק באמצעות חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו 2006. חוק זה מסדיר הקמתם של מתקני שידור בהיבטי בטיחות. החוק נחקק בשנת 2006 ונכנס לתוקף בינואר 2007. החוק נועד בעיקרו: להגן על הציבור והסביבה מפני השפעות אפשריות בחשיפה לקרינה בלתי מייננת. להסדיר הקמתם והפעלתם של מקורות קרינה (כגון מכשיר מתקן או מערכת טכנולוגית, שבמהלך הפעלתם נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בלתי מייננת). על פי החוק כדי להקים מקור קרינה או להפעילו יש לקבל היתר מראש מהמשרד להגנת הסביבה. כל היתר מוגבל לתקופה מסוימת וצריך לעמוד בתנאים מסוימים שקבע המשרד ונועדו להבטיח את בטיחות הציבור. בתוספתקרא עוד